پرسشنامه جامع آیورودا

پرسش‌نامه جامع آیورودا توسط گرند مستر ذاکرین تهیه شده‌است و با هماهنگی با ایشان می‌توانید پرسش‌نامه را تکمیل کنید و تحلیل آن را از خود گرند مستر ذاکرین دریافت کنید.