از میان صدها تکنیکی که در مکاتب مختلف کل نگر وجود دارند، مودراها یکی از برجسته ترین آنها هستند. که در بسیار از تمدن ها مانند هند، چین و مصر با تفاوتهای جزیی انجام می گیرند.

مودراها حالتهایی هستند که برای هدفی خاص و رسیدن به مقصودی به دستهایمان می گیریم. بسیاری از اساتید مکاتب ذن و یوگا این ژستها و حالتها را به قدمت اساطیر می دانند و هنوز در رقص های آیینی که در کشور هندوستان برگزار می شوند نقش بسزایی دارند.

در واقع ما با انجام دادن این تکنیک ها به قسمت لطیف بدنمان که همان پرانا (انرژی نیروی حیاتی) است، به منظور تعادل و بهبود بخشیدن به وضعیت جسمانی و ذهنی خود متصل می شویم.

مهمترین اندامی که در انجام دادن تکنیکهای مودرا با آن سر و کار داریم، کل دستها بخصوص انگشتان هستند.

 

مودراها

مودراها

 

براساس طب چینی و هندی (آیورودا)، بدن انسان از پنج عنصر تشکیل شده است. که هر کدام این عناصر نقش ، جایگاه و مسئولیتی را در بدن بعهده دارند. براین اساس بهم ریختگی هر کدام از این عناصر باعث بوجود آمدن عدم تعادل در بدن و بروز بیماری می شوند.

در مودراها هر یک از انگشتان دست نماینده یکی از عناصر تشکیل دهنده بدن و یکی از چاکراها هستند:

  • انگشت کوچک مربوط به عنصر آب و چاکرای خاجی
  • انگشت انگشتری مربوط به عنصر خاک (زمین) و چاکرای ریشه
  • انگشت وسط مربوط به عنصر فضا (اثیر) و چاکرای گلو
  • انگشت اشاره مربوط به عنصر هوا و چاکرای قلب
  • انگشت شست مربوط به عنصر آتش و چاکرای شبکه خورشیدی

تکنیک مودراها را می توان در چند دسته انجام داد:

  • تکنیک ها را به طور مستقل و به تنهایی به منظور تعادل بخشیدن به یکی از اندامها ، چاکراها و یا عناصر تشکیل دهنده بدن انجام دهیم.
  • انجام تکنیک ها همراه با مراقبه به منظور هم افزایی و جلوگیری از هدر رفت پرانای بدست آمده
  • انجام تکنیک ها همراه با آساناهای یوگا به منظور قفل انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن

استمرار و انجام آگاهانه مودراها در تعادل بخشیدن به بدن و بالا بردن سطح انرژی نیروی حیاتی بسیار کمک کننده هستند.

 

 

https://chopra.com/articles/10-powerful-meditation-mudras-and-how-to-use-them