دوره پیش مقدماتی آیورودا

فایل های دوره

در دوره پیش مقدماتی آیورودا یا همان علم زندگی مباحث مقدماتی و اصول پایه آیورودا تدریس میگردد. این دوره بصورت وبینار از سایت کانون پرورش تن و روان اجرا خواهد شد . قصد از برگزاری این دوره آشنایی با امکانات و مهارت هایی است که در آیورودا وجود دارد. آنچه در یوگا باید بدانید آیوروداست و بر عکس این دو علم دو خواهرند در کنار هم.

در دوره پیش مقدماتی آیورودا
یا همان علم زندگی
مباحث مقدماتی و اصول پایه آیورودا تدریس میگردد.
این دوره بصورت وبینار از سایت کانون پرورش تن و روان اجرا خواهد شد .
قصد از برگزاری این دوره آشنایی با امکانات و مهارت هایی است که در آیورودا وجود دارد.
آنچه در یوگا باید بدانید آیوروداست و بر عکس این دو علم دو خواهرند در کنار هم.