شکست ناپذیری بحث کوتاه مقاله ی امروز است.

بالندگی بهتر از اول شدن است و تلاش بهتر از مسابقه است.

رقابتی در کار نیست تنها، تلاش برای به تمامیت رسیدن است.

آیا شکست ناپذیری یک حقیقت بیرونی است؟

شکست ناپذیری و شکست ناپذیر بودن یک جمله با تفسیر غربی است.

اگر از شرق بخواهیم به این موضوع نگاه بکنید این تعریف، تعریف غلطی است؛ جمله، جمله ی اشتباهی است.

ما اصلا مفهومی به نام شکست ناپذیری در شرق نداریم. موضوع اصلی جنبه ی درونی دارد.

این یک موضوعی است که با تلاش برای رسیدن به اهداف درونی میتواند حاصل شود.

 

“بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست                                   از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی”

 

شکست ناپذیری

 

این دقیقا همان مفهوم شرقی است که در شعر و ادبیات ایرانی هم نقش بسته.

موضوع این است که ما باید برای رسیدن به هدف هایمان یک خودشکوفایی را در خودمان ایجاد بکنیم.

لازم نیست فنون غلبه بر دیگران را یاد بگیریم؛ لازم است که به خودمان اندیشه بکنیم.

این بهترین راه شکست ناپذیر بودن است.

 

 

 

https://www.abbiee.com/2018/10/create-an-invincible-mindset